gakkouhyouka

「学校評価」の結果(令和元年度)

学校評価の結果 gakkouhyouka.pdf

職員による学校評価アンケート結果 syokuin.pdf

保護者による学校評価アンケート結果 hogosya.pdf